RODO

CHRONIMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym
informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Nr 7 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Wałbrzychu, ul. Kłodzka 29 58-308 Wałbrzych, Tel. /74/ 84 236 18, poczta@liceum.hm.pl.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: poczta@liceum.hm.pl, tel. /74/ 84 236 07
3. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach:
a. niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a przede wszystkim
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
b. niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c. w innych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej
udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do realizacji celów opisanych w pkt. 3 mogą być
przekazywane odbiorcom danych:
a. organom Władzy Państwowej i Samorządowej w zakresie wymaganym przepisami prawa
wynikającym z zadań statutowych Administratora danych np. do Systemu Informacji Oświatowej na
podstawie art. 14 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o Systemie Informacji Oświatowej;
b. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np.
policja, sąd, prokuratura, Urząd Skarbowy, komornik sądowy.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów, a
po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
6. Posiadają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Państwa dotyczą, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiadają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
7. W zakresie, w jakim udzieliliście Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu
prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu
nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.