Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  Zespołu Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu.

Data publikacji strony internetowej: 2008-09-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Julita Ososińska, poczta@liceum.hm.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel./fax 74 8423607. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład Zespołu Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu wchodzi Technikum nr 4 w Wałbrzychu oraz Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Wałbrzychu. Zajęcia odbywają się w budynku przy ul. Kłodzkiej 29, 58-308 Wałbrzych:

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od ul. Kłodzkiej. Do wejścia prowadzą schody, brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Budynek jest czterokondygnacyjny, bez windy.

 2. Sekretariat, gabinet Dyrektora Szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na parterze budynku. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody.

 3. Budynek  nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych dla osób słabo słyszących, nie ma oznaczeń w alfabecie brajla dla osób niewidomych. Są oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących.

 4. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 5. Do budynku może wejść osoba z psem asystującym.

 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

brak aplikacji mobilnych

Możliwość komentowania została wyłączona.