Regulamin SKKT Nietoperki

Regulamin Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego PTTK „Nietoperki” działającego w ZS Nr 7 w Wałbrzychu.

 1. Zadania Szkolnego Klub Krajoznawczo-Turystycznego.
  1. celem SKK-T jest rozwijanie wśród członków i innych uczniów zainteresowania się krajoznawstwem i turystyką, kształtowanie umiejętności i nawyków uprawiania turystyki, ułatwiania poznania Polski, jej tradycji, kultury narodowej, przyrody, historii itp.
  2. SKK-T realizuje swoje cele przez:
  • organizowanie wycieczek, imprez i innych krajoznawczych i turystycznych oraz zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych,
  • szerzenie wśród uczniów kultury uprawiania turystyki i wypoczynku po nauce,
 1. Organizacja SKK-T
  1. Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny jest powoływany na wniosek szkoły, nauczyciela lub co najmniej 10 uczniów członków PTTK, lub uczniów zainteresowanych, którzy złożą deklarację o wstąpieniu do PTTK, za zgodą dyrektora szkoły,
  2. SKK-T ma swojego opiekuna, którym jest nauczyciel danej szkoły,
  3. zadaniem opiekuna jest udzielanie członkom SKK-T pomocy w działalności oraz reprezentowanie Klubu przed radą pedagogiczną, nauczycielami i dyrektorem a także utrzymanie kontaktu z zarządem oddziału,
  4. w pracach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego mogą uczestniczyć inni nauczyciele i uczniowie
 1. Prawa i obowiązki członków klubu.
  1. prawa:
  • brać udział w zebraniach SKK-T,
  • brać udział we wszystkich formach działalności PTTK (imprezy, wycieczki, szkolenia itp.),
  • korzystać z urządzeń PTTK, jak: schroniska, domy turysty itp.,
  • nosić odznakę PTTK,
  1. obowiązki:
  • przestrzegać postanowień regulaminu,
  • brać udział w pracach koła,
  • uprawiać turystykę i zdobywać odznaki turystyczne i krajoznawcze,
  • przestrzegać kultury turystycznej i dbać o stan urządzeń turystycznych,
  • regularnie opłacać składki.

Możliwość komentowania została wyłączona.