Program SKKT Nietoperki

Program zajęć w ramach Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego PTTK „Nietoperki” dla uczniów ZS Nr 7 w Wałbrzychu

Opr. Robert Strzeszewski

I. Cele ogólne programu:

 • propagowanie wśród uczniów mody na aktywne spędzanie wolnego czasu
 • rozwijanie indywidualnych zainteresowań
 • tworzenie pozytywnych wzorców zachowania i postępowania
 • kształtowanie odpowiednich cech osobowości, podczas wycieczek, przydatnych w późniejszych etapach życia
 • pobudzenie zainteresowania historią i tradycją własnego regionu, tzw. „małej ojczyzny”
 • kształtowanie emocjonalnego związku z regionem
 • ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej przy jednoczesnym kształtowaniu postaw otwartości i tolerancji

II. Cele szczegółowe:

 • poznanie walorów krajobrazowych Wałbrzycha i okolic
 • dostrzeganie specyfiki przyrodniczej i kulturowej najbliższej okolicy i regionu
 • wskazywanie i akcentowanie miejscowych i regionalnych przykładów dziedzictwa kulturowego i historycznego narodu polskiego, czeskiego i niemieckiego
 • poznawanie obiektów zabytkowych i muzealnych istniejących w regionie (podczas wycieczek)
 • propagowanie wśród uczniów wiedzy o ich rodzinnym regionie
 • popularyzacja turystyki po przez współpracę z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym o/ Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu
 • zdobycie umiejętności przydatnych w terenie podczas uprawiania turystyki kwalifikowanej, tzw. turystyczne ABC
 • motywowanie uczniów do prowadzenia samodzielnych obserwacji w terenie przez indywidualne wyjścia, wycieczki itp..

Efekty:

 • podniesienie poziomu swojej wiedzy o historii regionu i jego walorach krajoznawczych
 • nastąpi wzrost świadomości o konieczności prowadzenia aktywnego trybu życia
 • zdobycie umiejętności radzenia sobie w trudnych warunkach w terenie podczas wędrówek
 • docenienie wkładu regionu w dzieje narodu i państwa
 • identyfikacja emocjonalna z regionem
 • zdobycie wiedzy, którą będą mogli wykorzystać późniejszej edukacji lub pracy z ukierunkowanej na turystykę jako szansę na rozwój regionu wałbrzyskiego
 • nauczą pracować się w zespole, przez odkrycie w sobie cech przydatnych w życiu zawodowym, np. bycie przewodnikiem grupy podczas wycieczki lub organizatorem wyjazdu – nauczą się większej samodzielności
 • uczynienie z uczniów społeczników biorących udział w życiu lokalnej społeczności przez przynależność do PTTK-a i udział w pracach poszczególnych komisji oddziałowych na rzecz mieszkańców Wałbrzycha i okolic

Opracował: Robert Strzeszewski 

Możliwość komentowania została wyłączona.