Znaczniki HTML wg kategorii:

Atrybuty globalne  Encje  Atrybuty zdarzeń

Podstawowe:

TagOpis
<!DOCTYPE>  Deklaracja typu dokumentu
<html> Definiuje dokument HTML
<head> Definiuje informacje o dokumencie
  <meta> Definiuje metadane dotyczące dokumentu HTML
  <link> Definiuje związek z zasobem zewnętrznym (np. podłączania arkuszy stylów, ikonka favicon)
  <base> Określa podstawowy adres URL / cel dla wszystkich względnych adresów URL w dokumencie
  <title> Definiuje tytuł dokumentu
<body> Definiuje treść dokumentu
<h1> do <h6> Definiują nagłówki HTML
<p> Definiuje akapit
<br> Wstawia podział linii
<hr> Definiuje zmianę tematyczną w treści (pozioma linia)
<!--...--> Definiuje komentarz HTML
<iframe> Definiuje ramkę inline (wbudowaną) do osadzania innego dokumentu wewnątrz bieżącego
<a> Definiuje hiperłącza (linki)
<style> Definiuje informacje o stylu dokumentu
<div> Definiuje podział lub sekcję w dokumencie na poziomie bloku
<span> Definiuje sekcję inline (wbudowaną) w dokumencie

Formatowanie:

TagOpisWygląd
<abbr> Definiuje skrót (abbreviation) lub akronim Przykład
<address> Definiuje dane kontaktowe autora/właściciela dokumentu/artykułu
Przykład
<b> Definiuje pogrubiony tekst Przykład
<blockquote> Definiuje sekcję cytowaną z innego źródła
Przykład
<cite> Definiuje tytuł dzieła (np. książki, piosenki, filmu, obrazu, rzeźby itp.). Przykład
<code> Tag frazy. Definiuje kawałek kodu komputerowego Przykład
<del> Definiuje tekst, który został usunięty z dokumentu Przykład
<dfn> Reprezentuje instancję definiującą termin Przykład HTML
<em> Tag frazy. Definiuje emfazę - nacisk na tekst (podkreślając jego wagę, zmieniając często znaczenie). Przykład
<i> Definiuje wyróżniony tekst, np. tytuł książki, cytat, symbol, wyrażenie obcojęzyczne itp. Przykład
<ins> Definiuje tekst, który został wstawiony do dokumentu Przykład
<kbd> Tag frazy. Definiuje znaki wprowadzane z klawiatury Przykład
<mark> Definiuje zaznaczony/podświetlony tekst Przykład
<pre> Definiuje wstępnie sformatowany tekst. Tekst jest wyświetlany czcionką o stałej szerokości, zachowuje spacje i podziały wierszy.
Przykład
<q> Definiuje krótki cytat Przykład
<s> Definiuje tekst, który nie jest już poprawny, dokładny ani odpowiedni. Przykład
<samp> Tag frazy. Definiuje przykładowe dane wyjściowe z programu komputerowego Przykład
<small> Definiuje mniejszy tekst Przykład
<strong> Tag frazy. Definiuje ważny tekst Przykład
<sub> Definiuje tekst indeksu dolnego (subscripted) IDprzykład
<sup> Definiuje tekst indeksu górnego (superscripted) IGprzykład
<time> Określa datę / godzinę
<var> Tag frazy. Definiuje zmienną Zmienna
<wbr> Określa możliwość podziału linii w danym miejscu (np. gdy słowo jest za długie)  
<bdi> Izoluje część tekstu, która może być sformatowana w innym kierunku  
<bdo> Przesłania (zastępuje) bieżący kierunek tekstu  
<rp> Określa, co wyświetlać w przeglądarkach, które nie obsługują adnotacji ruby. Adnotacje ruby używa się w celu wyświetlania wymowy znaków używanych w Azji Wschodniej. (ㄏㄢˋ)
<rt> Definiuje wyjaśnienie/wymowę znaków (dla typografii wschodnioazjatyckiej)  
<ruby> Definiuje adnotację ruby (dla typografii wschodnioazjatyckiej)  
<u> Definiuje tekst, który powinien różnić się stylistycznie od zwykłego tekstu, taki jak źle napisane słowa lub właściwe rzeczowniki w języku chińskim. Przykład
<meter> Definiuje pomiar skalarny w znanym zakresie (miernik) 2 z 10
<progress> Reprezentuje postęp wykonania zadania
<template> Definiuje szablon. Ukrywa zawartość przed klientem

Grafika Audio Video

TagOpis
<img> Definiuje obraz
<map> Definiuje mapę obrazu (obraz z klikalnymi obszarami) po stronie klienta
<area> Definiuje obszar (klikalny) wewnątrz mapy obrazu <map>
<canvas> Służy do rysowania grafiki w locie za pomocą skryptów (zwykle JS)
<svg> Definiuje kontener na grafikę SVG
<figure> Określa zawartość niezależną (ilustracje, diagramy, zdjęcia itp.)
<figcaption> Definiuje podpis dla elementu <figure>
<source> Definiuje wiele zasobów dla elementów multimedialnych (<video>, <audio> i <picture>)
<picture> Definiuje kontener dla wielu zasobów /wersji obrazu
<audio> Definiuje zawartość dźwiękową
<video> Definiuje wideo lub film
<track> Definiuje ścieżki napisów dla elementów multimedialnych (<video> i <audio>)

Listy

TagOpis
<ul> Definiuje nieuporządkowaną listę (unordered list)
<ol> Definiuje uporządkowaną listę (ordered list)
<li> Definiuje element listy (list item)
<dl> Definiuje listę opisów (description list)
<dt> Definiuje termin/nazwę na liście opisów
<dd> Definiuje opis terminu/nazwy na liście opisów
<menu> Definiuje listę / menu poleceń. obsługuje tylko częściowo Firefox (20.03.2020)

Tabele

TagOpis
<table> Definiuje tabelę
<tr> Definiuje wiersz w tabeli
<th> Definiuje komórkę nagłówka tabeli
<td> Definiuje komórkę w tabeli
<thead> Grupuje zawartość nagłówka tabeli
<tbody> Grupuje zawartość treści tabeli
<tfoot> Grupuje zawartość stopki tabeli
<caption> Definiuje podpis tabeli
<col> Określa właściwości każdej kolumny w elemencie <colgroup>
<colgroup> Określa grupę jednej lub więcej kolumn tabeli do formatowania

Semantyka

TagOpis
<header> Definiuje nagłówek dokumentu lub sekcji
<main> Określa główną treść dokumentu
<nav> Definiuje łącza nawigacyjne (menu)
<footer> Definiuje stopkę dokumentu lub sekcji
<section> Definiuje sekcję w dokumencie
<article> Definiuje artykuł
<aside> Definiuje zawartość niezależną od zawartości strony ("na marginesie", "z boku")
<details> Definiuje szczegółowe treści, które mogą być ukryte/widoczne
<summary> Definiuje widoczny (własny) nagłówek dla ukrytych treści elementu <details>

Formularze i dane wejściowe

TagOpis
<form> Definiuje formularz HTML do wprowadzania danych
<input> Definiuje pole wejściowe
<textarea> Definiuje wielowierszowe pole wprowadzania tekstu
<button> Definiuje klikalny przycisk
<select> Definiuje listę rozwijaną
<optgroup> Definiuje grupę powiązanych opcji na liście rozwijanej
<option> Definiuje opcję na liście rozwijanej
<label> Definiuje etykietę dla elementu <input>
<datalist> Określa listę wstępnie zdefiniowanych opcji kontrolek wprowadzania
<output> Definiuje wynik obliczenia
<fieldset> Grupuje powiązane elementy w formularzu
<legend> Definiuje podpis dla elementu <fieldset>

Programowanie i inne

TagOpis
<script> Definiuje skrypt (po stronie klienta)
<noscript> Definiuje alternatywną treść gdy brak jest obsługi skryptów po stronie klienta
<embed> Definiuje kontener dla zewnętrznej aplikacji (innej niż HTML)
<object> Definiuje obiekt osadzony
<param> Definiuje parametr dla obiektu
<dialog> Definiuje okienko dialogowe lub okno
<data> Łączy podaną treść z tłumaczeniem odczytu maszynowego

Nieobsługiwane tagi w HTML 5

TagOpis
<acronym> Nieobsługiwany w HTML5. Użyj <abbr>. Definiuje akronim
<applet> Nieobsługiwany w HTML5. Użyj <embed> lub <object>.Definiuje osadzony aplet
<basefont> Nie obsługiwany w HTML5. Użyj CSS. (domyślny kolor, rozmiar i czcionka)
<big> Nieobsługiwany w HTML5. Użyj CSS. Definiował duży tekst  
<center> Nieobsługiwany w HTML5. Użyj CSS. Definiował tekst wyśrodkowany  
<dir> Nieobsługiwany w HTML5. Użyj <ul>. Definiował listę folderów
<font> Nieobsługiwany w HTML5. Użyj CSS. Definiował font, kolor, and rozmiar tekstu  
<frame> Nieobsługiwany w HTML5. Definiuje okno (ramkę) w zestawie ramek
<frameset> Nieobsługiwany w HTML5. Definiował zestaw ramek.
<noframes> Nieobsługiwany w HTML5. Definiował tekst alternatywny gdy brak obsługi ramek
<strike> Nieobsługiwany w HTML5. Użyj <del> lub <s>. Definiował przekreślony tekst  
<tt> Nieobsługiwany w HTML5. Użyj CSS. Definiuje tekst dalekopisu (telegrafu)