„Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych”

Projekt: Czas na zawodowców – innowacyjne wyposażenie wałbrzyskich szkół zawodowych”

Nazwa wnioskodawcy: Gmina Wałbrzych

Okres realizacji projektu: od: 2016-07-06 do: 2017-12-31

Przedmiotem projektu jest unowocześnienie i dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeby rynku pracy i potencjału regionalnej gospodarki w czterech publicznych szkołach zawodowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych, poprzez rozwój bazy techniczno-dydaktycznej placówek we współpracy z pracodawcami.

Odbiorcami projektu będą w pierwszej kolejności uczniowie szkół zawodowych (młodzież z Aglomeracji Wałbrzyskiej), w tym także osoby z niepełnosprawności, którzy w wyniku jego realizacji uzyskają możliwość zdobywania umiejętności zawodowych w odpowiednio wyposażonych pracowniach, co poprawi ich szansę na zdobycie wymaganych kwalifikacji oraz znalezienie dobrej pracy po skończeniu edukacji. Pośrednimi odbiorcami projektu będą nauczyciele pracujący w placówkach w związku z poprawą warunków kształcenia oraz pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem absolwentów szkół zawodowych. 

Do zakresu rzeczowego projektu należeć będą – prace remontowe w Zespole Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej, w ramach których zaplanowano dostosowanie pomieszczenia do potrzeb nowej pracowni zawodowej (technik eksploatacji portów i terminali) oraz wymianę pionów kanalizacyjnych w związku modernizacją wyposażenia pracowni gastronomicznych. Doposażonych zostanie 12 pracowni zawodowych na kwotę ok. 600.000 zł:

 • pracownia hotelarska,
 • pracownia ekonomiczno – rachunkowa,
 • pracownia techniki biurowej,
 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia cukiernicza,
 • pracownia obsługi podróżnych,
 • pracownia technologii gastronomicznej,
 • pracownia komunikacji w języku angielskim
 • pracownia komunikacji w języku niemieckim,
 • pracownia przygotowania i ekspozycji śniadań,
 • pracownia technologii żywności,
 • pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej.

Projekt zakłada doposażenie pracowni dla kierunków kształcenia zawodowego w branżach istotnych punktu widzenia regionalnej gospodarki: ekonomicznej, gastronomicznej, turystycznej.

Inwestycja będzie realizowana z uwzględnieniem wymogu aby wyposażenie pracowni było zgodne z katalogiem wyposażenia, wypracowanym przez KOWEZiU. Zakres wyposażenia/doposażenia poszczególnych pracowni został skonsultowany z lokalnymi pracodawcami, z którymi współpracują szkoły, co zostało udokumentowane w potwierdzeniach załączonych do wniosku. Wnioskodawcą i inwestorem projektu będzie Gmina Wałbrzych, która posiada niezbędne zasoby kadrowe, organizacyjne i finansowe. Projekt będzie realizowany przez Zespół osób odpowiedzialnych za prawidłową realizacje projektu, składający się z pracowników Wnioskodawcy posiadających doświadczenie i kompetencje w zakresie realizacji projektów edukacyjnych i inwestycyjnych, dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Po zakończeniu działań inwestycyjnych operatorami projektu będą doposażone szkoły zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wałbrzych. Wnioskodawca przekaże operatorom (jednostkom organizacyjnym Gminy) zarządzanie nad zakupionym wyposażeniem oraz wyremontowanymi pomieszczeniami (dotyczy Zespołu Szkół nr 7) w drodze bezterminowej umowy o trwałym zarządzanie.

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.