Właściwości (cechy) CSS:

Selektory  | Funkcje  | Wsparcie przeglądarek  | 🅰 = animowalność

A

/* ... */   Definiuje komentarz w CSS
align-content   Określa wyrównanie między liniami w elastycznym (flexible) kontenerze, gdy elementy nie zajmują jego całej dostępnej przestrzeni.
align-items   Określa wyrównanie elementów w elastycznym kontenerze.
align-self   Określa wyrównanie wybranych elementów w elastycznym kontenerze.
all   Resetuje wszystkie właściwości (oprócz unicode-bidi i direction)
ANIMATION
animation   Skrót dla wszystkich własności animacji (animation-*)
 animation-delay   Określa opóźnienie rozpoczęcia animacji
 animation-direction   Określa kierunek animacji - czy należy odtwarzać do przodu, do tyłu, czy w naprzemiennych cyklach
 animation-duration   Określa czas trwania animacji do ukończenia jednego cyklu
 animation-fill-mode   Określa styl elementu, gdy animacja nie jest odtwarzana (przed jej uruchomieniem, po zakończeniu lub w obu przypadkach)
 animation-iteration-count   Określa liczbę odtworzeń animacji
 animation-name   Określa nazwę animacji dla @keyframes
 animation-play-state   Określa, czy animacja jest uruchomiona, czy wstrzymana
 animation-timing-function   Określa krzywą prędkości animacji

B

backface-visibility   Określa czy tylna ściana elementu ma być widoczna czy nie gdy jest obserwowana
BACKGROUND
background 🅰 Skrót właściwości tła (background-*)
 background-attachment   Określa, czy obraz tła ma być przewijany z resztą strony, czy też ma być nieruchomy
 background-blend-mode   Określa tryb mieszania każdej warstwy tła (kolor/obraz)
 background-clip   Określa, jak daleko tło (kolor lub obraz) powinno się rozciągać w obrębie elementu
 background-color 🅰 Określa kolor tła elementu
 background-image   Określa jeden lub więcej obrazów tła dla elementu
 background-origin   Określa pozycję początkową obrazu tła
 background-position 🅰 Określa pozycję obrazu tła
 background-repeat   Określa, czy/jak obraz w tle będzie powtarzany
 background-size 🅰 Określa rozmiar obrazów tła
BORDER
border 🅰 Skrót właściwości obramowania - szerokości, stylu i koloru (border-width, border-style i border-color)
 border-color 🅰 Ustawia kolor wszystkich czterech krawędzi obramowania
 border-style   Ustawia styl krawędzi obramowania (wszystkich czterech)
 border-width 🅰 Ustawia szerokość wszystkich czterech krawędzi obramowania
border-bottom 🅰 Skrót właściwości dla dolnej krawędzi obramowania - border-bottom-width, border-bottom-style i border-bottom-color
 border-bottom-color 🅰 Ustawia kolor dolnej krawędzi obramowania
 border-bottom-style   Ustawia styl dolnej krawędzi obramowania
 border-bottom-width 🅰 Ustawia szerokość dolnej krawędzi obramowania
border-left 🅰 Skrót właściwości dla lewego obramowaniaborder-left-*
 border-left-color 🅰 Ustawia kolor lewego obramowania
 border-left-style   Ustawia styl lewej krawędzi obramowania
 border-left-width 🅰 Ustawia szerokość lewej krawędzi obramowania
border-right 🅰 Skrót właściwości dla prawej krawędzi obramowaniaborder-right-*
 border-right-color 🅰 Ustawia kolor prawej krawędzi obramowania
 border-right-style   Ustawia styl prawej krawędzi obramowania
 border-right-width 🅰 Ustawia szerokość prawej krawędzi obramowania
border-top 🅰 Skrót właściwości border-top-width, border-top-style i border-top-color
 border-top-color 🅰 Ustawia kolor górnej krawędzi obramowania
 border-top-style   Ustawia styl górnej krawędzi obramowania
 border-top-width 🅰 Ustawia szerokość górnej krawędzi obramowania
border-image   Skrót do własności ustawień obrazu obramowania (border-image-*)
 border-image-outset   Określa wielkość, o jaką obszar obrazu obramowania wykracza poza pole obramowania
 border-image-repeat   Określa, czy obraz obramowania powinien być rozciągany (domyślnie), zaokrąglany czy powtarzany
 border-image-slice   Określa sposób wycinania obrazu obramowania
 border-image-source   Określa ścieżkę do obrazu, który ma być używany jako obramowanie
 border-image-width   Określa szerokość obrazu obramowania
border-radius   Skrót właściwości dla 4 promieni (zaokrągleń) narożników obramowania border-*-*-radius
 border-bottom-left-radius 🅰 Definiuje promień zaokrąglenia lewego dolnego rogu obramowania
 border-bottom-right-radius 🅰 Definiuje promień zaokrągleni prawego dolnego rogu obramowania
 border-top-left-radius 🅰 Definiuje promień górnego lewego rogu obramowania
 border-top-right-radius 🅰 Definiuje promień górnego prawego rogu obramowania
border-collapse   Określa, czy obramowania w tabeli powinny zostać zwinięte w jedną ramkę, czy też rozdzielone (domyślnie)
border-spacing 🅰 Ustawia odległość między krawędziami obramowań sąsiednich komórek (tylko gdy nie zmieniono border-collapse: separate na :collapse)
 
bottom 🅰 Ustawia pozycję elementów od dołu ich elementu nadrzędnego
box-decoration-break   Ustawia zachowanie tła i obramowania elementu przy podziale strony lub, w przypadku elementów wbudowanych (in-line), przy podziale linii
box-shadow 🅰 Dołącza jeden lub więcej cieni do elementu
box-sizing   Definiuje sposób obliczania szerokości i wysokości elementu: czy powinny one zawierać wypełnienie (padding) i obramowanie, czy nie
break-after   Określa zachowanie podziału strony, kolumny lub regionu (page-, column-, region-) po wygenerowanym pudełka
break-before   Określa zachowanie podziału strony, kolumny lub regionu przed wygenerowanym pudełkiem
break-inside   Określa zachowanie podziału strony, kolumny lub regionu w wygenerowanym pudełku

C - D - E

caption-side   Określa położenie podpisu tabeli
caret-color   Określa kolor karetki kursora w danych wejściowych, obszarach tekstowych lub w jakimkolwiek edytowalnym elemencie
@charset   Określa kodowanie znaków używane w arkuszu stylów
clear   Określa, z której strony elementu elementy pływające nie mogą się unosić
clip 🅰 Określa przycięcie elementu pozycjonowanego absolutnie. (Przestarzałe! zalecane: clip-path)
clip-path 🅰- Pozwala przyciąć element do podstawowego kształtu lub źródła SVG. Animowalne 🅰 dla basic-shape.
color 🅰 Ustawia kolor testu
COLUMN(s) 
columns 🅰 Skrót właściwości szerokości i liczby kolumn (column-width i column-count)
 column-count 🅰 Określa liczbę kolumn, na które należy podzielić element
 column-width 🅰 Określa szerokość kolumny
column-fill   Określa sposób wypełniania kolumn (zrównoważony lub nie)
column-gap 🅰 Określa odstęp między kolumnami
column-rule 🅰 Skrót właściwości column-rule-*
 column-rule-color 🅰 Określa kolor pionowej linii rozdzielającej kolumny
 column-rule-style   Określa styl pionowej linii między kolumnami
 column-rule-width 🅰 Określa szerokość pionowej linii między kolumnami
column-span   Określa ile kolumn powinien obejmować dany element (rozpiętość)
 
content   Używany z pseudoelementami :before i :after do wstawiania generowanej treści
counter-increment   Zwiększa lub zmniejsza wartość jednego lub więcej liczników CSS
counter-reset   Tworzy lub resetuje jeden lub więcej liczników CSS
cursor   Określa wygląd kursora myszy wyświetlany po wskazaniu elementu
direction   Określa kierunek tekstu/pisania tekstu
display   Określa sposób wyświetlania określonego elementu HTML
empty-cells    Określa, czy ramki i tło mają być wyświetlane w pustych komórkach w tabeli

F

🛠️ filter 🅰 Definiuje efekty (np. Rozmycie lub przesunięcie koloru) na elemencie przed jego wyświetleniem
flex 🅰 Skrót właściwości flex-grow, flex-shrink i flex-basis
  flex-basis 🅰 Określa początkową długość elementu elastycznego
  flex-grow 🅰 Określa ile razy element wzrośnie w stosunku do reszty (elementów elastycznych)
  flex-shrink 🅰 Określa sposób kurczenia się elementu w stosunku do reszty
flex-flow   Skrót właściwości flex-direction i flex-wrap
  flex-direction   Określa kierunek elementów elastycznych
  flex-wrap   Określa, czy elementy elastyczne powinny się zawijać, czy nie
float   Określa, czy i w jaki sposób element powinien się unosić (pływać)
FONT
@font-face   Reguła zezwalająca witrynom na pobieranie i używanie czcionek innych niż „bezpieczne dla sieci”
font 🅰 Skrót właściwości font-style, font-variant, font-weight, font-size/line-height, font-family
 font-family   Określa rodzinę czcionek dla tekstu
 font-size 🅰 Określa rozmiar czcionki tekstu
 font-style   Określa styl czcionki dla tekstu
 font-variant   Określa, czy tekst powinien być wyświetlany małą czcionką
 font-weight 🅰 Określa wagę (grubość) czcionki
font-feature-settings   Umożliwia kontrolę nad zaawansowanymi funkcjami typograficznymi czcionek OpenType
font-kerning   Kontroluje wykorzystanie informacji o kerningu (sposób rozmieszczania liter)
font-size-adjust 🅰 Kontrola rozmiaru czcionki poprzez 'wartość współczynnika kształtu', gdy pierwsza wybrana czcionka nie jest dostępna (na dziś tylko w Firefox)
font-stretch 🅰 Wybiera normal, condensed lub expanded face z rodziny czcionek
font-variant-caps   Kontroluje użycie alternatywnych glifów dla kapitalików
font-synthesis   Kontroluje, które brakujące kroje pisma (pogrubienie lub kursywa) mogą zostać zsyntetyzowane przez przeglądarkę
font-variant-alternates   Kontroluje użycie alternatywnych glifów powiązanych z alternatywnymi nazwami zdefiniowanymi w @font-feature-values
font-language-override   Kontroluje użycie specyficznych dla języka glifów w kroju pisma
@font-feature-values   Umożliwia autorom używanie wspólnej nazwy w font-variant-alternate dla funkcji aktywowanej inaczej w OpenType
font-variant-east-asian   Kontroluje użycie alternatywnych glifów w skryptach wschodnioazjatyckich (np. Japońskim i chińskim)
font-variant-ligatures   Określa, które ligatury i formy kontekstowe są używane w treści tekstowej elementów, których dotyczą
font-variant-numeric   Kontroluje użycie alternatywnych glifów dla liczb, ułamków i znaczników porządkowych
font-variant-position   Kontroluje użycie alternatywnych glifów o mniejszych rozmiarach umieszczonych jako indeks górny lub dolny względem linii bazowej czcionki

🛠️ Grid

grid 🅰 Skrót właściwości grid-template-rows, grid-template-columns, grid-template-areas, grid-auto-rows, grid-auto-columns i grid-auto-flow
grid-area 🅰 Albo przypisuje nazwę elementu siatki albo jest Skrótem właściwości grid-row-start, grid-column-start, grid-row-end i grid-column-end
grid-auto-columns 🅰 Określa domyślny rozmiar kolumny
grid-auto-flow 🅰 Określa automatyczny sposób wstawiania elementów do siatki
grid-auto-rows 🅰 Określa domyślny rozmiar wiersza
grid-column 🅰 Skrót właściwości grid-column-start i grid-column-end
grid-column-end 🅰 Określa, gdzie zakończyć element siatki (kolumnę)
grid-column-gap 🅰 Określa rozmiar odstępu między kolumnami w układzie siatki
grid-column-start 🅰 Określa od której kolumny zacząć element siatki
grid-gap 🅰 Skrót właściwości grid-row-gap i grid-column-gap
grid-row 🅰 Skrót właściwości grid-row-start i grid-row-end
grid-row-end 🅰 Określa, gdzie zakończyć element siatki (wiersz)
grid-row-gap 🅰 Określa rozmiar odstępu między wierszami
grid-row-start 🅰 Określa od którego wiersza zacząć element siatki
grid-template 🅰 Skrót właściwości grid-template-rows, grid-template-columns i grid-areas
grid-template-areas 🅰 Określa sposób wyświetlania kolumn i wierszy przy użyciu nazwanych elementów siatki
grid-template-columns 🅰 Określa rozmiar kolumn i ich liczbę w układzie siatki
grid-template-rows 🅰 Określa rozmiar wierszy w układzie siatki

H - I - J - K 

hanging-punctuation   Określa, czy znak interpunkcyjny może być umieszczony poza polem wiersza
height 🅰 Ustawia wysokość elementu
hyphens   Ustawia sposób podziału słów, aby poprawić układ akapitów
image-rendering   Wskazuje przeglądarce, które aspekty obrazu są najważniejsze do zachowania podczas skalowania obrazu
@import   Umożliwia importowanie arkusza stylów do innego arkusza stylów
isolation   Określa, czy element musi utworzyć nową zawartość stosu (przydatne przy mixowaniu obrazów)
justify-content   Określa wyrównanie między elementami wewnątrz elastycznego pojemnika, gdy elementy nie zajmują całej dostępnej przestrzeni
@keyframes   Określa kod animacji (z listą klatek kluczowych).

L

left 🅰 Określa lewą pozycję ustawienia pozycjonowanego elementu
letter-spacing 🅰 Zwiększa lub zmniejsza odstęp między znakami w tekście
line-break   Określa sposób przerywania linii tekstu chińskiego, japońskiego lub koreańskiego (CJK).
line-height 🅰 Określa wysokość wiersza (interlinię)
list-style   Skrót właściwości listy (wszystkich - typ, pozycja, obraz)
 list-style-image   Określa obraz jako znacznik elementu listy
 list-style-position   Określa pozycję znaczników pozycji na liście (w punktowaniu)
 list-style-type   Określa typ znacznika pozycji listy

M

🛠️ @media   Ustawia reguły stylu dla różnych mediów - typów/urządzeń/rozmiarów
margin 🅰 Skrót do ustawień wszystkich marginesów elementu
 margin-bottom 🅰 Ustawia dolny margines elementu
 margin-left 🅰 Ustawia lewy margines elementu
 margin-right 🅰 Ustawia prawy margines elementu
 margin-top 🅰 Ustawia górny margines elementu
max-height 🅰 Ustawia maksymalną wysokość elementu
max-width 🅰 Ustawia maksymalną szerokość elementu
min-height 🅰 Ustawia minimalną wysokość elementu
min-width 🅰 Ustawia minimalną szerokość elementu
mix-blend-mode   Określa, w jaki sposób zawartość elementu powinna się mieszać (miksować) z tłem nadrzędnym

O

object-fit   Określa sposób, w jaki zawartość img i video powinna być dopasowana do pudełka
object-position 🅰 Określa wyrównanie elementów img i video w jego pudełku
opacity 🅰 Ustawia poziom krycia (nieprzeźroczystości) dla elementu
order 🅰 Ustawia kolejność elementu elastycznego względem pozostałych
orphans (sieroty)   Ustawia minimalną liczbę wierszy, które należy pozostawić na dole strony, gdy dojdzie do podziału strony w elemencie
outline 🅰 Skrót właściwości outline-width, outline-style i outline-color
 outline-style   Określa styl konturu
 outline-width 🅰 Ustawia szerokość konturu
 outline-color 🅰 Ustawia kolor konturu
outline-offset 🅰 Odsuwa kontur i rysuje go poza krawędzią ramki
overflow   Określa, co ma się stać, gdy zawartość przepełnia pole elementu (ciąć, ukrywać, paski przewijania).
 overflow-x   Określa, co zrobić gdy zawartość przepełni obszar krawędzi pola elementu z lewej / prawej strony.
 overflow-y   Określa, co zrobić gdy zawartość przepełni obszar krawędzi pola elementu z góry / na dole strony.
overflow-wrap   Określa, czy przeglądarka może przerywać wiersze w słowach, aby zapobiec przepełnieniu

P

padding 🅰 Skrót wszystkich właściwości padding-* (wyściółka, wypełnienie, margines wewnętrzny)
 padding-top 🅰 Ustawia górne wypełnienie elementu
 padding-right 🅰 Ustawia prawe wypełnienie elementu
 padding-bottom 🅰 Ustawia dolne wypełnienie elementu
 padding-left 🅰 Ustawia lewe wypełnienie elementu
🛠️ page-break-after   Ustawia zachowanie podziału strony po elemencie
🛠️ page-break-before   Ustawia zachowanie podziału strony przed elementem
🛠️ page-break-inside   Ustawia zachowanie podziału strony wewnątrz elementu
perspective 🅰 Daje elementowi pozycjonowanemu 3D trochę perspektywy
perspective-origin 🅰 Określa, w której pozycji użytkownik patrzy na element pozycjonowany 3D
pointer-events   Określa, czy element reaguje na zdarzenia wskaźnika
position   Określa typ metody pozycjonowania elementu (statyczny, względny, bezwzględny lub stały)

Q - R - S

quotes   Ustawia typ znaków cudzysłowu dla osadzonych cytatów
resize   Określa, czy (i jak) można zmieniać rozmiar elementu przez użytkownika
right 🅰 Określa prawą pozycję elementu pozycjonowanego
scroll-behavior   Określa, czy zamiast prostego skoku animować płynnie pozycję przewijania w przewijanym polu

T

tab-size   Określa szerokość znaku tabulacji
table-layout   Definiuje algorytm używany do układania komórek tabeli, wierszy i kolumn
TEXT
text-align   Określa wyrównanie tekstu w poziomie
text-align-last   Opisuje sposób wyrównania ostatniego wiersza bloku lub linii tuż przed wymuszonym podziałem linii, gdy wyrównanie tekstu jest „justowane”
text-combine-upright   Określa kombinację wielu znaków w przestrzeni pojedynczego znaku
text-decoration   Określa dekorację tekstu
 text-decoration-line   Określa umiejscowienie linii dekoracji tekstu
 text-decoration-style   Określa styl linii dekoracyjnej tekstu
 text-decoration-color 🅰 Określa kolor linii dekoracyjnej tekstu
text-indent 🅰 Określa wcięcie pierwszego wiersza w bloku tekstowym
text-justify   Określa metodę justowania tekstu
text-orientation   Określa orientację tekstu w linii
text-overflow   Określa, co powinno się stać, gdy tekst przepełni element zawierający
text-shadow 🅰 Dodaje cień do tekstu
text-transform   Kontroluje wielkie litery tekstu
text-underline-position   Określa pozycję podkreślenia ustawioną za pomocą właściwości text-decoration
 
top 🅰 Określa górną pozycję elementu pozycjonowanego
transform 🅰 Stosuje transformację 2D lub 3D do elementu
transform-origin 🅰 Umożliwia zmianę położenia przekształconych elementów
transform-style   Określa sposób renderowania elementów zagnieżdżonych w przestrzeni 3D
transition   Skrót wszystkich właściwości transition-*
transition-delay   Określa, kiedy rozpocznie się efekt przejścia (opóźnienie)
transition-duration   Określa, ile sekund lub milisekund zajmuje przejście efektu
transition-property   Określa nazwę właściwości CSS, dla której służy efekt przejścia
transition-timing-function   Określa krzywą prędkości efektu przejścia

U -V - W - Z

unicode-bidi   Używany razem z właściwością direction do ustawiania lub zwracania, czy tekst powinien zostać zastąpiony w celu obsługi wielu języków w tym samym dokumencie
user-select   Określa, czy można wybrać tekst elementu
vertical-align 🅰 Określa pionowe wyrównanie elementów wbudowanych (inline) lub komórek tabeli
visibility 🅰 Określa, czy element jest widoczny
white-space   Określa sposób obsługi białych znaków w elemencie
widows   Ustawia minimalną liczbę wierszy, które należy pozostawić u góry strony, gdy podział strony nastąpi w elemencie (wdowy)
width 🅰 Ustawia szerokość elementu
word-break   Określa podział słów po osiągnięciu końca linii
word-spacing 🅰 Zwiększa lub zmniejsza odstęp między słowami w tekście
word-wrap   Umożliwia łamanie długich, niepodzielnych słów i zawijanie ich do następnego wiersza
writing-mode
  Tryb pisania. Określa, czy wiersze tekstu mają być ułożone poziomo czy pionowo
z-index 🅰 Ustawia z-index (kolejność na stosie) elementu pozycjonowanego