Technik eksploatacji portów i terminali (tematyka)

TEMATYKA:
PKZ(A.q) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych
1) rozróżnia rodzaje portów i terminali;
2) rozróżnia elementy infrastruktury portów i terminali;
3) charakteryzuje systemy zarządzania portami i terminalami;
4) charakteryzuje rodzaje usług w portach i terminalach;
5) określa właściwości towarów i ładunków;
6) posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej;
7) korzysta z planów, map i danych statystycznych;
8) posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu;
9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach
1. Organizowanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
1) określa oczekiwania klientów;
2) korzysta z map, przewodników, ofert biur podróży, informatorów;
3) wykorzystuje technologie informatyczne w procesie planowania, organizacji oraz eksploatacji portów i terminali;
4) przygotowuje oferty usług dla podróżnych;
5) planuje obsługę podróżnych w terminalach pasażerskich;
6) sporządza dokumentację związaną z planowaniem obsługi podróżnych;
7) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące transportu;
8) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi podróżnych.
2. Wykonywanie obsługi podróżnych w portach i terminalach
1) przygotowuje materiały informacyjne dla podróżnych;
2) udziela informacji podróżnym w terminalach pasażerskich;
3) sporządza dokumentację związaną z obsługą podróżnych;
4) sprawdza dokumenty podróżnych wymagane w terminalach pasażerskich;
5) obsługuje pasażerów zgodnie z obowiązującymi procedurami, także w sytuacjach kryzysowych;
6) podejmuje działania związane z przewozem osób chorych, niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;
7) obsługuje urządzenia do kontroli osób i bagażu w portach lotniczych;
8) posługuje się dwoma językami obcymi, w tym językiem angielskim, w zakresie niezbędnym do obsługi podróżnych.
A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach
1. Organizowanie prac związanych z przeładunkiem i magazynowaniem towarów w portach i terminalach
1) określa elementy infrastruktury portów i terminali;
2) określa wyposażenie portów i terminali;
3) rozróżnia środki transportu bliskiego i transportu dalekiego oraz określa ich przeznaczenie;
4) dobiera środki transportu bliskiego do przeładunku towarów;
5) rozróżnia rodzaje opakowań;
6) prowadzi racjonalną gospodarkę opakowaniami i kontenerami;
7) oblicza wielkość powierzchni magazynowej oraz określa miejsca składowania towarów;
8) planuje prace związane z przeładunkiem i magazynowaniem towarów, w tym towarów niebezpiecznych, ponadnormatywnych, i żywych zwierząt;
9) wykonuje czynności związane z magazynowaniem i przeładunkiem towarów;
10) obsługuje regały magazynowe niskiego i wysokiego składowania;
11) korzysta z oprogramowania specjalistycznego w pracach przeładunkowo- -magazynowych;
12) obsługuje automatyczne systemy składowania i określania towarów;
13) organizuje obsługę środków transportu dalekiego w zakresie prac przeładunkowych;
14) planuje rozmieszczenie ładunków w środkach transportu dalekiego;
15) przestrzega przepisów prawa dotyczących magazynowania i transportu towarów i ładunków.
2. Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach
1) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące magazynowania, przewozu i bezpieczeństwa ładunków w portach i terminalach;
2) określa odpowiedzialność materialną, osobistą i wspólną za powierzone mienie;
3) udziela klientom informacji na temat usług świadczonych w portach i terminalach;
4) przestrzega zasad rozpatrywania reklamacji dotyczących obsługi ładunków w portach i terminalach;
5) oblicza zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową;
6) przeprowadza inwentaryzację magazynów;
7) oblicza koszty przeładunku i operacji magazynowych;
8) sporządza ofertę handlową na wykonanie obsługi towarów i ładunków;
9) przygotowuje rozliczenia kosztów przeładunku, korzystania z infrastruktury portów i terminali oraz usług dodatkowych.
3. Organizowanie obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach
1) posługuje się dokumentacją techniczną, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotyczące obsługi urządzeń przeładunkowych i magazynowych w portach i terminalach;
2) charakteryzuje zadania związane z eksploatacją portów i terminali;
3) ocenia stan techniczny urządzeń portowych i terminalowych oraz środków transportu bliskiego;
4) rozróżnia metody napraw i regeneracji środków transportu bliskiego;
5) przeprowadza przeglądy okresowe, badania diagnostyczne i naprawy urządzeń transportu bliskiego;
6) organizuje obsługę techniczną środków transportu bliskiego w portach i terminalach;
7) posługuje się środkami łączności przewodowej i bezprzewodowej podczas obsługi środków transportu bliskiego w portach i terminalach.

Możliwość komentowania została wyłączona.